Wat leerden wij uit onderzoek in 2020?

17 december 2020

2020 werd voor ons allemaal sterk beïnvloed door corona. We leerden, werkten en onderzochten grotendeels op afstand. Gelukkig konden we onze onderzoeken, webinars, kennistafels, leergangen, podcasts en vele andere activiteiten ook online voortzetten, in nauwe samenwerking met vele partners. En met subsidie van het NRO mocht ECBO het Kennisverspreidingsprogramma beroepsonderwijs doorontwikkelen.

In dit eindejaarsoverzicht blikken we terug op wat wij ontwikkelden, deelden en leerden in dit bewogen jaar. Wat leerde jij in 2020 uit onderzoek?

We wensen je een voorspoedig en vooral een gezond 2021!

MBO 1.5 het nieuwe normaal

Vanwege de coronacrisis moest ook het mbo opnieuw vormgegeven worden. Wat was de impact van meer dan 2 maanden afstandsonderwijs op de mbo-student en -opleider? Welke lessen nemen we mee voor toekomstig onderwijs? En welke grote uitdagingen maakte corona zichtbaar in het mbo? ECBO onderzocht dit en ging hierover in gesprek in webinars, podcasts en een discussiepanel.

Enquête | Impact corona op mbo-student
In de coronacrisis zetten wij een enquête uit om meer te weten te komen over mogelijke leerachterstanden, zorgen over arbeidsmarktperspectief en de ervaringen met afstandsleren. Bijna 300 mbo-studenten en 200-docenten vulden de vragenlijst in. De belangrijkste resultaten: de meeste studenten leerden minder en hebben vaker behoefte aan ondersteuning bij het switchen naar een ander beroep. Van de docenten was 62% positief over de online onderwijsmogelijkheden; zij willen deze blijven inzetten.
Lees meer> 

Discussiepanel | Governance in het mbo tijdens en corona
Ook op bestuurlijk niveau bleek in deze onzekere coronatijden een sterke behoefte te zijn aan discussie- en kennisdelingsbijeenkomsten. Samen met TIAS organiseerde ECBO een aantal discussiepanels over governance in het mbo. Deelnemers deelden hun grootste kopzorgen en spraken over belangrijke kernopgaven voor de toekomst.
Lees meer> 

Webinar-drieluik | Mbo 1.5: ‘Het nieuwe normaal?’
In het webinar-drieluik spraken experts en ervaringsdeskundigen over geleerde lessen en kansen van afstandsonderwijs van de afgelopen maanden. Enkele uitkomsten: maatwerk voor studenten verdient nader onderzoek, onderwijs op afstand maakt onderwijsverschillen groter of zichtbaar en duurzaamheid als katalysator voor onderwijsvernieuwing.
Lees meer>

Kennisverspreidingsprogramma 2020

ECBO voerde in 2020 met veel plezier het Kennisverspreidingsprogramma uit dat gesubsidieerd wordt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Vanuit de gezamenlijke visie op kennisgedreven onderwijsontwikkeling heeft ECBO zich hard gemaakt voor enerzijds het verspreiden van kennis en anderzijds het stimuleren van kennisbenutting in de sector. Met tal van activiteiten is kennis voor het onderwijs toegankelijk, toepasbaar en betrouwbaar gemaakt en is onderzoek op concrete vraagstukken in het onderwijs gestimuleerd. In dit programma werken we samen met vele partners in het veld en hebben we deze samenwerking het afgelopen jaar verstevigd.

Het is onze ambitie om op basis van de vragen die leven in het onderwijsveld kennisgedreven onderwijsontwikkeling nog een stap verder te brengen. Wij hopen je te ontmoeten in 2021 bij een van onze activiteiten in het Kennisverspreidingsprogramma.

Kennisverspreidingsprogramma: een greep uit de activiteiten van dit jaar

 • Podcasts over ontwikkelingsgericht begeleiden en over het welbevinden van docenten ten tijde van corona
 • Webinars over de thema’s leren en welbevinden, gelijke kansen en duurzaamheid
 • Diverse publicaties op Canon beroepsonderwijs.nl over o.a. gepersonaliseerd leren, mbo-maatwerk voor volwassenen en ontwikkelmogelijkheden voor laagopgeleiden
 • Om het programma van de vierde editie van de Mbo Onderzoeksdag in 2021 zo goed mogelijk te laten aansluiten deed ECBO onderzoek naar de behoeften en wensen van de bezoekers van eerdere edities. De resultaten delen we begin 2021
 • Steeds meer lezers waarderen onze nieuwsbrief Signaal! over onderzoek, beleid en het laatste nieuws
 • ECBO organiseerde verschillende kennisateliers met experts over de praktische toepasbaarheid binnen ‘innovatie’ en ‘werken met data’
 • Deelnemers zijn positief over onze Leergang mbo en de Leergang Teacher in the Lead voor mbo-opleiders met een voortrekkende rol

Meer over het Kennisverspreidingsprogramma>

 

Tools uit onderzoek voor onderwijspraktijk

ECBO publiceerde in 2020 16 rapporten en whitepapers. Ook realiseren we hulpmiddelen die onderwijsprofessionals kunnen inzetten in de praktijk, zoals tools, handreikingen en ontmoetingen. Enkele voorbeelden:

 • Toolkit | Formatief beoordelen 21ste-eeuwse vaardigheden
  Een jaar lang werd de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden bij ruim 2.000 mbo-studenten gevolgd. Dit MOVE21-onderzoek leverde o.a. een toolkit voor docenten op om de vaardigheidsontwikkeling van studenten zichtbaar te maken. Lees meer>
 • Scan | Hulpmiddel bij gepersonaliseerd leren
  Samen met de Tech Campus van ROC Midden Nederland ontwikkelde ECBO een scan voor gepersonaliseerd onderwijs. De scan helpt om het gesprek te voeren over ambities en realiteit van gepersonaliseerd leren in de onderwijspraktijk. Lees meer>
 • Kennistafels | Doorwerking van innovaties in het mbo
  Wat zijn succesfactoren voor doorwerking, implementatie en verduurzaming van innovaties in het mbo? En hoe borg je de opgedane lessen uit het innovatieproces? ECBO organiseerde twee online kennistafels met onderzoeksexperts. Lees meer>

Welke onderzoek deed ECBO in 2020?

Overzicht 2020: selectie lopend en gestart onderzoek

Dit jaar startten wij o.a. de volgende onderzoeken: 

 • Academisch opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs (OCW)
 • Beleidsmonitor Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 (OCW, BZK en VWS)
 • Digital learning als versneller van innovatie (RVO)
 • Stageproblematiek in de zorg (AZW)
 • Verdieping groeistrategie Samen Opleiden & Professionaliseren (OCW)
 • Zelfevaluatie convenanten lerarentekort primair onderwijs in de G5 (OCW)

Enkele lopende onderzoeken:

 • Evaluatie en monitoring Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo (NRO – i.s.m. KBA)
 • Opleiden voor een dynamisch beroep. Organiseren en professionaliseren voor responsiviteit (NRO – i.s.m. de HAN)
 • Refernet: participatie namens Nederland in het Europese expertnetwerk voor beroepsonderwijs en leven lang ontwikkelen onder Cedefop voor de komende vier jaar
 • Succesvolle aanpakken van mbo-studenten in kwetsbare positie (NRO – i.s.m. NJI)
 • Zorg voor de toekomst; onderzoek naar praktijkroutes in zorgopleidingen (NRO)

Bekijk het hele overzicht van lopend en gestart onderzoek > 

 

Luistertip voor de kerst(vakantie)

Podcast 2

Podcastserie
Het jaar 2020 sluiten we af met de eerste twee afleveringen van de podcastserie ‘Praktijk ontmoet onderzoek en vice versa’. Onderzoekers en docenten gaan met elkaar in gesprek over vragen uit de mbo-onderwijspraktijk. Lees meer >