Rapport IKwilverderleren.nl

18 december 2019

Volwassenen met een opleiding tot en met mbo-niveau 4 nemen nu minder deel aan scholing dan tien jaar geleden. Van de hoger opgeleiden volgt 50 procent een cursus, tegenover 20-30 procent van de lager opgeleiden. Terwijl de noodzaak tot ontwikkelen alleen maar toeneemt. De arbeidsmarkt verandert in rap tempo, mede door technologische vernieuwingen en verduurzaming. In zorg, onderwijs en ICT is schaarste, in andere sectoren dreigen mensen juist hun baan te verliezen of komen ze niet aan het werk. Het blijkt dat de beperkte deelname aan scholing van volwassenen met een opleidingsniveau tot en met mbo 4 niet het gevolg is van het ontbreken van motivatie, maar van mogelijkheden.

Experimenten laten zien dat mensen zich wel degelijk scholen en ontwikkelen als ze daarvoor de middelen en de gelegenheid krijgen. Scholing is echter vaak moeilijk te combineren met werk en privé of het ontbreekt aan voldoende geld, tijd, inzicht of stimulans door de werkgever. Om dit tij te keren, is een positieve en sterke leercultuur nodig, evenals een actieve samenwerking tussen opleidingsinstanties, sociale partners, O&O-fondsen (O&Oscholingsfondsen), bedrijfsleven, deskundigen, de overheid én de (toekomstige) gebruikers van een digitaal scholingsoverzicht.

De overheid erkent de noodzaak van een cultuuromslag en investeert de komende jaren in een meerjarig actieprogramma. Een onderdeel van dit actieprogramma is het stimuleren van de eigen regie van de burger door de realisatie van een digitaal scholingsoverzicht. In opdracht van het kabinet heeft het ministerie van OCW gevraagd met advies te komen voor de realisatie van zo’n digitaal scholingsoverzicht.

Het rapport bevat de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek naar een digitaal scholingsplatform voor individuele scholingsmogelijkheden.

Download

Gerelateerde artikelen

Nederlands en Rekenen in het mbo | Kennisproducten en professionaliseringsaanbod

Handleidingen formatieve toetstechnieken voor Nederlands en Rekenen