Pilot GGZ-ondersteuning creëert extra voorwaarden voor voorkoming voortijdig schoolverlaten

15 juni 2021

Dankzij het aanbieden van GGZ-ondersteuning binnen de muren van het mbo ontvangen studenten met een GGZ-ondersteuningsbehoefte sneller de hulp die zij nodig hebben. Daarmee vergroot hun kans op het succesvol doorlopen van de schoolloopbaan.  Dat blijkt uit de evaluatie van de pilot door ECBO.

De vier Rijnmondse mbo-scholen Albeda, Lentiz, STC en Zadkine voerden in het schooljaar 2019-2020 een pilot uit waarbij zij GGZ-ondersteuning aanboden voor studenten binnen de school. De pilot beoogde een bijdrage te leveren aan het voorkomen van het voortijdig schoolverlaten (vsv) van studenten. Parallel aan de uitvoering van de pilot voerde Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) een evaluatieonderzoek uit naar de opbrengsten van de pilot. Het onderzoek maakte inzichtelijk of de beoogde meerwaarde van de pilot voor de verschillende stakeholders in de school wordt bereikt.

De onderzoekers verzamelden op diverse manieren informatie over de pilot en de opbrengsten:

  • (groeps)interviews met een deel van de begeleide studenten, medewerkers uit onderwijsteams en uit de ondersteuningsstructuur van de scholen en met de psychologen die de GGZ-ondersteuning verzorgen;
  • elektronische enquête onder begeleide studenten;
  • aangeleverde informatie door psychologen over onder meer het aantal ondersteunde studenten en de meest voorkomende problematieken.

GGZ-ondersteuning is laagdrempeliger in pilot

De inzet van studentpsychologen creëert condities, waarmee zij de kans op het succesvol afronden van de schoolloopbaan vergroten. Dit is de hoofdconclusie van het onderzoek. GGZ-ondersteuning in de pilot blijkt laagdrempeliger te zijn dan daarbuiten. Dat komt door een grote verkorting van de wachttijd voor een eerste gesprek. In de pilot gaat het om 2 à 3 weken, terwijl dit voor reguliere GGZ-ondersteuning al gauw 10 weken bedraagt. Ook maakt het uit dat de ondersteuning plaatsvindt in de omgeving van de student en de psychologen voor de studenten makkelijk bereikbaar zijn.

Tweede jaar

In het tweede pilot jaar zijn ook Hout- & Meubileringscollege (HMC), Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) en Vavo Rijnmond College gestart met GGZ op school.

Lees meer over dit thema