Landelijk onderzoek naar de ervaren meerwaarde van Samen Opleiden en Professionaliseren

26 november 2020

In opdracht van het ministerie van OCW verricht ECBO onderzoek naar de meerwaarde van samen opleiden en professionaliseren (SO&P) in de sectoren po, vo en mbo. Geïnspireerd door de Professional Development School-beweging in de Verenigde Staten en de vorming van School-University Partnerships in het Verenigd Koninkrijk zijn sinds de jaren negentig lerarenopleidingen en scholen intensiever gaan samenwerken om aankomende leraren/docenten meer in de praktijk op te leiden. Deze samenwerking leverde het concept ‘opleiden in de school’ op.

Samen Opleiden en Professionaliseren (SO&P) partnerschappen

Na de vorming van de eerste samenwerkingsverbanden introduceerde het ministerie van OCW meerdere stimuleringsmaatregelen om het concept ‘opleiden in de school’ uit te breiden in het po, het vo en het mbo, in de vorm van pilots en met subsidieregelingen. Met deze stimulering had het ministerie als doel om de kwaliteit van de lerarenopleiding te verbeteren en de aantrekkelijkheid te vergroten om daarmee het tekort aan leraren terug te dringen. Met de subsidieregelingen ontstonden de eerste formele Samen Opleiden en Professionaliseren (SO&P) partnerschappen.

SO&P partnerschappen en samenwerkingsverbanden in Nederland

Op dit moment zijn er 102 SO&P partnerschappen, verspreid door heel Nederland. Naast formele partnerschappen zijn er ook andersoortige samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen. Ook deze samenwerkingsverbanden passen delen van het samen opleiden toe. De samenwerkingsverbanden ontvangen hiervoor echter geen subsidie.

Onderzoek naar opleidingsvorm Samen Opleiden & Professionaliseren

Het onderzoek bestaat uit een landelijke enquête onder direct betrokkenen, gevolgd door verdiepende groepsgesprekken met functionarissen van lerarenopleidingen, scholen en studenten. Het onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van samen opleiden en professionaliseren (SO&P) partnerschappen. De resultaten zijn tevens input voor het strategische advies op lerarenbeleid voor het nieuwe kabinet.

Het onderzoek bestudeert zowel het opleiden van leraren/docenten in erkende partnerschappen/opleidingsscholen als het opleiden van leraren/docenten in samenwerkingsverbanden die niet erkend en derhalve niet gesubsidieerd zijn door het ministerie van OCW.

Gerelateerde artikelen