Drie scenario’s voor stages in de zorg

01 juni 2021

ECBO deed samen met ResearchNed in het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) onderzoek naar stageproblematiek in het medisch domein. Het onderzoek geeft inzicht in mogelijkheden om stages in het mbo en hbo succesvol te laten verlopen en het aantal stageplaatsen aan te laten sluiten op de groeiende vraag. Drie scenario’s voor op lange, middellange en korte termijn om knelpunten rondom stages in de zorg aan te pakken is het resultaat van het onderzoek. Zij bieden handelingsperspectieven voor sociale partners in de zorg en ministerie van VWS.

De drie scenario’s

  1. Het Integraal regionaal opleidingsprogramma: stagebieders en opleiders in het hele medische domein in de regio zien de stageproblematiek van de diverse branches als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Branches werken solidair aan integrale oplossingen. Alleen hiermee kunnen de meest hardnekkige problemen worden aangepakt. Bestuurlijk commitment van stagebieders in de regio en de onderwijsinstellingen is een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van dit scenario;
  2. Versterken innovatief opleiden in de zorg: een scenario dat uitgaat van versterking en uitbreiding van bestaande succesvolle praktijkinitiatieven;
  3. Handvatten aanpak corona gerelateerde stageproblematiek: een scenario voor de korte termijn gericht op stageproblematiek ten gevolge van corona.

De belangrijkste verschillen tussen de drie scenario’s

De drie scenario’s zijn gericht op de lange, middellange en korte termijn. Het eerste scenario (lange termijn) stelt dat integrale, structurele samenwerking cruciaal is en dat gezamenlijk beleid maken op opleiden zal leiden tot meer stageplekken. Het tweede scenario (middellange termijn) gaat over het ruimte geven voor en doorvoeren van regionale of lokale initiatieven en best practices. Dit scenario kan gebruikt worden terwijl wordt toegewerkt naar het lange termijnscenario. Het derde scenario (korte termijn) is iets anders vormgegeven: het gaat in op quick wins/snelle oplossingsrichtingen waarmee de door corona ontstane problematiek omtrent stages kan worden aangepakt.

Waarvoor zijn de drie scenario’s opgesteld?

De scenario’s zijn opgesteld met het complete plaatje in het achterhoofd. Het onderzoek is uitgevoerd om in kaart te brengen wat sociale partners kunnen betekenen in het verbeteren van kwaliteit en kwantiteit van stages. Het is dus niet opgesteld voor individuele zorginstellingen of onderwijsinstellingen. Zij kunnen het stuk wel gebruiken als inspiratie om zelf aan de slag te gaan, samenwerking te zoeken of een best practice te implementeren.

De belangrijkste punten per scenario

  • Scenario 1: Opleiden gebeurt integraal en het overstijgt sector en instelling. Hierbij wordt het onderscheid tussen werken en leren losgelaten. Opleiden dient zowel een kerntaak van onderwijs- als zorginstellingen te zijn. Het scenario vraagt bestuurlijk commitment en sociale partners hebben een belangrijke rol in het realiseren en versterken hiervan.
  • Scenario 2: Er bestaan veel goede initiatieven en best practices in verschillende regio’s, die effectief zijn in het aanpakken van de stageproblematiek. Dit scenario omschrijft een aanpak waarbij goede navolging wordt gegeven aan succesvolle interventies. Hiervoor zijn 3 voorwaardelijkheden: 1. Optimale kennisdeling, 2. Ruimte in tijd om interventies toe te passen 3. Ruimte in regels. De sociale partners hebben een rol in het creëren van ideale omstandigheden om te experimenteren met interventies.
  • Scenario 3: De COVID-pandemie heeft een versterkende werking gehad op bestaande stageproblematiek. In verschillende regio’s en sectoren zijn best practices onstaan om deze effecten op korte termijn te ondervangen. Dit vraagt om creativiteit, flexibiliteit en maatwerk, maar ook om nieuwe samenwerkingen en nieuwe stagevormen.

Bekijk het complete onderzoeksrapport op de website van AZW of het afsluitende artikel via onderstaande button.

Gerelateerde items

Driejarig onderzoek ‘Zorg voor de toekomst’ naar praktijkroutes in zorgopleidingen van start