Koekoek of coöperatie?

Home » Koekoek of coöperatie?
Koekoek of coöperatie? 2017-04-04T14:50:37+00:00

Koekoek of coöperatie?

Intermezzo op conferentie 15 oktober – Optimaal leren en opleiden in Entree en mbo 2. Wat werkt?

Door Ronald Korpershoek, projectmanager Governance & Participatie bij Rabobank Nederland.

Stageplekken en een goede begeleiding zijn van groot belang voor de jongeren in Entree en mbo 2 opleidingen. Om meer maatwerk en afstemming op het bedrijfsleven te krijgen, is lokale of regionale samenwerking een must. Dan rijst de vraag: welke partijen zijn ‘in de markt’ om te betrekken in deze samenwerking. Daar is geen blauwdruk voor. Dat kan per regio sterk verschillen. Dat is tenminste de ervaring die de Rabobank heeft in het vorm geven van haar betrokkenheid in de samenleving als lokaal georiënteerde coöperatie. Als bank is zij al jaren op verschillende manieren betrokken in lokale projecten. Van het helpen van starters, het stimuleren van duurzaamheid tot het mede-organiseren van stagemarkten, zoals Helmond Stagestad.

Op grond van deze jarenlange ervaring en met een frisse blik van buiten de onderwijssector, zijn er zonder meer een aantal succesfactoren te benoemen. Moeten we duidelijk één probleemeigenaar zoeken? Vraagt het een gedegen structuur, bijvoorbeeld een coöperatie? Of is succes eerder te herleiden tot minder strak omkaderde thema’s als vertrouwen en leiderschap?
Ronald Korpershoek is projectmanager Governance & Participatie bij Rabobank Nederland. Hij adviseert lokale Rabobanken over de wijze waarop het meest effectief geparticipeerd kan worden in lokale projecten. Tevens is hij coördinator jeugdwerkeloosheid in het verlengde van het Werk Akkoord. 

Contact

Drs. José Hermanussen
Drs. José HermanussenSenior onderzoeker
06-10970839
Ir. Hester Smulders
Ir. Hester SmuldersSenior onderzoeker
06-53749282

Gerelateerd nieuws

2304, 2018

Evaluatie en monitoring wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’

By | 23 april 2018|Categories: Mbo-organisatie|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Evaluatie en monitoring wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’

Onderzoeksvoorstel gehonoreerd

In het onderzoek van consortiumpartners KBA (projectleider prof. dr. Maarten Wolbers), ecbo en Vrije Universiteit wordt onder andere bekeken of de beoogde doelen van de wet worden bereikt: het tegengaan van uitval op het mbo en een sterkere positie van de mbo-student.

604, 2018

Position Paper: Het potentieel van onderwijsteams wordt onderbenut

By | 6 april 2018|Categories: Mbo-organisatie|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Position Paper: Het potentieel van onderwijsteams wordt onderbenut

Over de kwaliteit van het Amsterdamse mbo

Ecbo-onderzoekers Patricia Brouwer, Pieter Baay en Alieke Hofland zijn door de gemeente Amsterdam gevraagd een position paper te schrijven over de kwaliteit van het mbo, met een focus op opleidingsteams. De auteurs stellen dat er ruimte is voor verbetering, met name op het gebied van onderlinge samenwerking, onderzoekende houding en onderwijskundig leiderschap.

2007, 2017

Medezeggenschap: kan het beter?

By | 20 juli 2017|Categories: Docent in het beroepsonderwijs, Mbo-organisatie|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Medezeggenschap: kan het beter?

Kwalitatief diepteonderzoek van Kenniscentrum Publieke Zaak

Hoewel de formele medezeggenschap voldoende is ingevuld, kan de dialoog met personeel, ouders en leerlingen beter. Dit is de conclusie van de monitoringscommissie Goed bestuur van de VO-raad op basis van een onderzoek dat zij het afgelopen jaar liet uitvoeren.

Gerelateerde bijeenkomsten

Gerelateerde projecten en publicaties

2017-10-04T21:25:48+00:00

De achtergrond van verschillen tussen studenten op mbo-niveau 3 en 4

Vier casestudies in de opleiding Maatschappelijke Zorg

Het uitgangspunt van dit onderzoek was een vraag uit de praktijk. Wat zijn de specifieke kenmerken voor niveau 3 mbo-studenten met betrekking tot curriculum ontwerp? Kunnen we rekening houden met specifieke kenmerken die niveau 3 studenten hebben ten opzichte van de andere niveaus bij het ontwerpen, indelen en organiseren van het curriculum? Deze vraag is gesteld door een mbo-professional aan het online loket: de Kennisrotonde. Bestaande literatuur bleek ontoereikend. In dit onderzoek werden daarom casestudies uitgevoerd om achtergrondinformatie te verzamelen over de specifieke kenmerken van niveau 3 mbo-studenten.

2017-05-18T16:48:55+00:00

Evaluatie pilots educatieve minor beroepsonderwijs

Stuurgroep-, ontwikkelaars- en deelnemersperspectief

Eind 2011 is er bij twee mbo-instellingen een start gemaakt met de projecten ‘Meesterschap in Techniek’ respectievelijk ‘Technische Teams van de Toekomst’, met subsidie vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In beide projecten vindt, naast activiteiten gericht op het stimuleren van het technisch beroepsonderwijs, de ontwikkeling van een educatieve minor beroepsonderwijs plaats. De looptijd van beide projecten is van 2011-2014.

2018-03-17T13:20:11+00:00

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Stel uw vraag