Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Als gevolg van technologische, sociaal-culturele en economische ontwikkelingen verandert de vraag naar arbeid voortdurend. Er is sprake van een sterke differentiatie van functies en beroepen. Binnen deze expertise doen wij onderzoek naar het beroepsonderwijs als voorbereiding op de arbeidsmarkt en naar de rol van onderwijsvoorzieningen in een leven lang ontwikkelen.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

ECBO duidt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is hierbij een belangrijk vraagstuk. We onderzoeken welke vaardigheden van belang zijn om straks goed te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Nieuwe vaardigheden, zoals 21ste-eeuwse vaardigheden spelen hierbij een rol. Maar we hebben ook oog voor ontwikkelingen in de regio en hoe het onderwijs daar op in kan spelen.

Flexibel onderwijs en praktijkleren

Beroepsonderwijs bereidt jongeren, en volwassenen, voor op het functioneren op de arbeidsmarkt. Het beroepsonderwijs is zo ingericht dat het aansluit bij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Flexibiliteit is daarbij belangrijk. Vernieuwingen zoals keuzedelen zijn hierbij een belangrijk onderwerp, net als een thema’s excellentie. Ook doen we onderzoek naar het vormgeven van loopbaanoriëntatie en beroepskeuze en naar samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen en de arbeidsmarkt.

Veelzijdig onderzoek

We stellen onszelf talloze vragen. Hoe ontwikkelt het stelsel van beroepsonderwijs zich? Voor welke uitdagingen staat het? Hoe verhoudt het zich tot beroepsonderwijs in andere landen en wat kunnen we daarvan leren? Hoe is de afstemming tussen arbeidsmarkt en beroepsonderwijs in Nederland georganiseerd?

Op zoek naar antwoorden doen we onderzoek naar bijvoorbeeld de kwalificatiestructuur in het mbo en het beroep als ordeningseenheid. Onderzoeken in internationale context zoals ReferNet en het OECD-onderzoek Skills beyond school (2014) vallen hier ook onder.

Continu ontwikkelen

Om voorbereid te zijn op een toekomst waarin iemand meerdere functies op de arbeidsmarkt vervult, moeten burgers niet alleen goed zijn opgeleid maar ook hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Dit verkleint bijvoorbeeld het risico op baanverlies van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Dat werkt alleen bij voortdurende scholing van de beroepsbevolking: leven lang ontwikkelen (LLO).

Stimuleren van leven lang leren

Door verschillende belemmeringen op de scholingsmarkt komt een leven lang ontwikkelen onvoldoende van de grond. ECBO voert onderzoek uit naar het stimuleren en organiseren van de deelname aan leven lang ontwikkelen en naar het effect van leeractiviteiten op de arbeidsmarktpositie. Hierbij kijken we naar het inrichten van effectief leren op de werkvloer en financiering van leerarrangementen. Ook persoonlijke belemmeringen van de lerende en de inhoud van het leren (welk leren draagt bij aan een structurele verbetering van de arbeidsmarktpositie?) hebben onze aandacht.

Meer informatie

Meer weten over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt? Neem contact op met Karel Kans, Hester Smulders of Sandra Wagemakers.

Gerelateerde items

Sociaal Werk(t): Nieuwe kansen voor de mbo’er sociaal werk

Move21 | Toolkit voor het formatief beoordelen van toekomstgerichte vaardigheden in het mbo