Aandacht voor kwetsbare jongeren; onderzoek naar effectiviteit van interventies

Home » Aandacht voor kwetsbare jongeren; onderzoek naar effectiviteit van interventies
Aandacht voor kwetsbare jongeren; onderzoek naar effectiviteit van interventies 2017-04-04T14:54:20+00:00

Aandacht voor kwetsbare jongeren; onderzoek naar effectiviteit van interventies

Lezing op conferentie 15 oktober 2015 – Optimaal leren en opleiden in Entree en mbo 2. Wat werkt?

Door Rineke Keijzer, promovenda Kenniscentrum Talentontwikkeling Hogeschool Rotterdam/Universiteit Leiden

Gedreven inzet voor kwetsbare adolescenten leidt tot een veelheid aan projecten, trajecten en programma’s om ontsporing of schooluitval te voorkomen of te repareren. Verwondering over een gemis aan gedegen effectstudies leidde tot het, inmiddels gevorderde, promotieonderzoek van Rineke Keijzer waarin zij de effectiviteit van twee programma’s voor risicojongeren onderzoekt.

Het promotieonderzoek wil eraan bijdragen effectieve interventies te ontwikkelen om kwetsbare adolescenten maatschappelijk te laten participeren als zelfstandig burgers, en aan weloverwogen beslissingen om hiervoor publieke middelen in te zetten. Situering van het onderzoek is de complexe en grootstedelijke context van Rotterdam, op de Startcolleges -Entreeopleidingen- van de twee grote ROCs en op de Wijkschool, een maatwerkprogramma voor risicojongeren met grote afstand tot het onderwijs.

In haar studies betrekt de onderzoekster diverse persoonlijke en sociale kenmerken van de jongeren, zoals persoonlijkheid, motivatie voor school en werk, zelfredzaamheid en sociaal netwerk. Daarnaast richt het onderzoek zich op de inhoud en uitvoering van de programma’s en de begeleiding door mentoren en coaches. Het promotieonderzoek bestaat uit herhaalde kwantitatieve metingen en een kwalitatief deel waarin het handelen en de ervaringen van zowel studenten als docenten worden uitgediept.
Beide geëvalueerde programma’s beogen de jongeren naar werk of een vervolgopleiding te brengen. De jongeren worden gedurende hun programma tot een half jaar na afloop gevolgd. Wie zijn precies deze jongeren? Houden ze vol of haken ze af? Wat doen ze daarna? En blijven ze dat doen? En tot slot: wat (b)lijkt nu voor wie te werken?
 
Rineke Keijzer (56) is cognitief psycholoog. Zij voert haar onderzoek uit naast werkzaamheden als docent en afstudeercoördinator aan de masteropleiding Pedagogiek, Hogeschool Rotterdam. Zij wordt in haar onderzoek begeleid door prof. Dr. Wilfried Admiraal (Universiteit Leiden, ICLON) en dr. Erik van Schooten (Hogeschool Rotterdam en Kohnstamm Instituut).

Contact

Drs. José Hermanussen
Drs. José HermanussenSenior onderzoeker
06-10970839
Ir. Hester Smulders
Ir. Hester SmuldersSenior onderzoeker
06-53749282

Gerelateerd nieuws

2304, 2018

Evaluatie en monitoring wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’

By | 23 april 2018|Categories: Mbo-organisatie|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Evaluatie en monitoring wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’

Onderzoeksvoorstel gehonoreerd

In het onderzoek van consortiumpartners KBA (projectleider prof. dr. Maarten Wolbers), ecbo en Vrije Universiteit wordt onder andere bekeken of de beoogde doelen van de wet worden bereikt: het tegengaan van uitval op het mbo en een sterkere positie van de mbo-student.

604, 2018

Position Paper: Het potentieel van onderwijsteams wordt onderbenut

By | 6 april 2018|Categories: Mbo-organisatie|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Position Paper: Het potentieel van onderwijsteams wordt onderbenut

Over de kwaliteit van het Amsterdamse mbo

Ecbo-onderzoekers Patricia Brouwer, Pieter Baay en Alieke Hofland zijn door de gemeente Amsterdam gevraagd een position paper te schrijven over de kwaliteit van het mbo, met een focus op opleidingsteams. De auteurs stellen dat er ruimte is voor verbetering, met name op het gebied van onderlinge samenwerking, onderzoekende houding en onderwijskundig leiderschap.

2007, 2017

Medezeggenschap: kan het beter?

By | 20 juli 2017|Categories: Docent in het beroepsonderwijs, Mbo-organisatie|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Medezeggenschap: kan het beter?

Kwalitatief diepteonderzoek van Kenniscentrum Publieke Zaak

Hoewel de formele medezeggenschap voldoende is ingevuld, kan de dialoog met personeel, ouders en leerlingen beter. Dit is de conclusie van de monitoringscommissie Goed bestuur van de VO-raad op basis van een onderzoek dat zij het afgelopen jaar liet uitvoeren.

Gerelateerde bijeenkomsten

Gerelateerde projecten en publicaties

2017-10-04T21:25:48+00:00

De achtergrond van verschillen tussen studenten op mbo-niveau 3 en 4

Vier casestudies in de opleiding Maatschappelijke Zorg

Het uitgangspunt van dit onderzoek was een vraag uit de praktijk. Wat zijn de specifieke kenmerken voor niveau 3 mbo-studenten met betrekking tot curriculum ontwerp? Kunnen we rekening houden met specifieke kenmerken die niveau 3 studenten hebben ten opzichte van de andere niveaus bij het ontwerpen, indelen en organiseren van het curriculum? Deze vraag is gesteld door een mbo-professional aan het online loket: de Kennisrotonde. Bestaande literatuur bleek ontoereikend. In dit onderzoek werden daarom casestudies uitgevoerd om achtergrondinformatie te verzamelen over de specifieke kenmerken van niveau 3 mbo-studenten.

2017-05-18T16:48:55+00:00

Evaluatie pilots educatieve minor beroepsonderwijs

Stuurgroep-, ontwikkelaars- en deelnemersperspectief

Eind 2011 is er bij twee mbo-instellingen een start gemaakt met de projecten ‘Meesterschap in Techniek’ respectievelijk ‘Technische Teams van de Toekomst’, met subsidie vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In beide projecten vindt, naast activiteiten gericht op het stimuleren van het technisch beroepsonderwijs, de ontwikkeling van een educatieve minor beroepsonderwijs plaats. De looptijd van beide projecten is van 2011-2014.

2018-03-17T13:20:11+00:00

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Stel uw vraag