Tweejarig onderzoek van Welten-instituut en ecbo

In Nederland hebben ruim 2,5 miljoen volwassenen moeite met taal en rekenen. Vanuit het actieprogramma Tel mee met Taal is een 2-jarig onderzoek gestart dat een bijdrage moet leveren aan het terugdringen van het aantal mensen met taal- en rekenvaardigheden onder basisniveau.

Laaggeletterden centraal

Het 2-jarig onderzoek wordt uitgevoerd door het Welten-instituut in samenwerking met ecbo. De onderzoekers voeren een literatuurstudie uit naar geslaagde interventies en beschikbare meetinstrumenten.

Voor dit onderzoek werkt het Welten-instituut actief samen met (ex)laaggeletterden en docenten zodat de ontwikkelde kennis, interventies en het cursusmateriaal goed aansluiten bij hun behoeften en diversiteit.

Drie vragen staan centraal. Hoe volwassenen die moeite hebben met taal en rekenen dit zelf. Hebben zij behoefte aan ondersteuning? Welke motieven spelen een rol bij de keuze om een taal- of rekencursus te volgen. Dit onderzoek besteedt expliciet aandacht aan de invloed van emoties als angst en schaamte op beslissingen om te participeren in een cursus en leesprestaties.

Naast een behoefteanalyse en de ontwikkeling van een interventie die lees- en rekengerelateerde negatieve emoties vermindert, wordt onderzocht hoe het leesniveau van laaggeletterden kan worden gemeten aan de hand van hun oogbewegingen (eye tracking).

De taalambassadeurs van stichting ABC zijn mensen die ooit zelf moeite hadden of soms nog steeds hebben met taal en rekenen. Zij nemen samen met de onderzoekers de interviews af. Zij weten immers, beter dan de onderzoekers, hoe het voelt om laaggeletterd te zijn. Daarnaast spelen ze een adviserende rol in het project.

De opbrengsten van het onderzoek komen direct beschikbaar voor docenten en vrijwilligers die taal- en rekenlessen geven. Voor hen wordt een leermodule ontwikkeld die gratis toegankelijk is via de website van de Open Universiteit.

Zo slaat dit onderzoek een brug tussen praktijk en wetenschap, enerzijds door in het onderzoek gebruik te maken van kennis en ervaringen van Taalambassadeurs en docenten en anderzijds door de wetenschappelijke onderzoeksresultaten weer terug te brengen naar de praktijk.

Bericht op basis van: https://www.ou.nl/web/open-universiteit/-/onderzoek-de-laaggeletterden-centraal 

Contact over dit onderwerp

Dr. Ingrid Christoffels
Dr. Ingrid ChristoffelsOnderzoeker
06-10250630
Annemarie Groot, MA
Annemarie Groot, MAOnderzoeker
06-12127678

Gerelateerde publicaties

2019-01-09T20:44:43+02:00

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

Het einddoel van het rekenonderwijs is om leerlingen op te leiden zodat ze adequaat kunnen omgaan met rekenkundige informatie in het (vervolg)onderwijs en in het dagelijks leven. Met de invoering van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is in 2010 voor alle onderwijssectoren vastgelegd wat leerlingen minimaal moeten beheersen op het gebied van taal en rekenen.

2017-11-22T15:30:50+02:00

Slowscan ROC Friese Poort

21ste-eeuwse vaardigheden in het curriculum van ROC Friese Poort Zorg en Welzijn

De aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden is de laatste jaren gegroeid. Vaardigheden als kritisch denken, samenwerken en ondernemendheid zijn helemaal niet nieuw, maar wel anders dan 50 jaar geleden. Deze vaardigheden worden belangrijker dankzij een veranderende arbeidsmarkt en samenleving.

2017-12-10T12:16:18+02:00

De waarde(n) van brede vorming

Het mbo introduceert op geheel eigen wijze de maatschappelijke dienstplicht uit het regeerakkoord. ROC Friese Poort experimenteert met Community Service Learning en onderzocht met expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) de toepassing van brede vorming (Bildung) in het mbo. Hun onderwijs laat studenten een maatschappelijke dienst leveren en stimuleert zo de brede vorming van studenten. Daarbij reflecteren studenten vanuit een Bildungsdenken op wat ze doen, wie ze zijn en hoe ze in de wereld staan.