Pilot Onderzoek in beeld

Kun je het veld eerder op de hoogte brengen van lopend onderzoek rond een bepaald thema door dat onderzoek in een datawarehouse te verzamelen en verspreiden? Die vraag stond centraal in een pilot van ecbo.

(te) Druk om te delen?

Afgerond onderzoek is doorgaans traceerbaar, doordat de publicatie via google of andere kanalen te vinden is. Voor lopend onderzoek geldt dat niet, immers het ontbreekt aan een centraal verzamelpunt en elke subsidiegever of onderzoeksinstelling heeft eigen ‘mores’ als het gaat om al dan niet bekend maken van welk onderzoek gestart is.

Waarom delen

Waarom is het delen van lopend onderzoek interessant? Onderzoekers zouden eerder kunnen profiteren van wat elders ontwikkeld wordt, het veld weet wat er op de rol staat, het is belangrijk voor onderzoeksprogrammering, het kan dubbelingen voorkomen en aanknopingspunten bieden voor de eigen onderzoeksuitvoering.

Pilot Onderzoek in beeld

De pilot is uitgevoerd rond het thema excellentie, omdat nagenoeg alle mbo-instellingen de komende jaren met dat onderwerp aan de slag zijn. Er is een verkenningsronde uitgevoerd langs professionals (projectleiders, docenten) in mbo-instellingen, langs onderzoekers en intermediaire organisaties. In die ronde is geïnformeerd of men betrokken was bij relevant onderzoek in een uitvoerders-, opdrachtgevers- of respondentrol, is het (eventuele) plan opgevraagd en zijn wensen en behoeften van potentiële gebruikers verkend om het gebruik van het datawarehouse zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Factoren die delen en benutten beïnvloeden

De verkenningsronde laat zien dat er allerhande factoren zijn die het delen en benutten en kennen van (lopend) onderzoek beïnvloeden. Die liggen zowel bij de instellingen, bij onderzoek(ers) als in de context. Om er een paar te noemen: de gerichtheid van het mbo op toepasbaarheid van onderzoeksresultaten in de eigen lokale context, de behoefte om vooral te kijken hoe andere instellingen het doen, het ontbreken van stimulansen om onderzoek te gebruiken, de concurrentiepositie waarin onderzoekers zitten, onwennigheid om met elkaar te delen voordat de resultaten definitief zijn, excellentie als nieuw beleids- en onderzoeksthema in deze sector, ‘verkaveling’ van onderwerpen.

Conclusies

In de pilot is een uitstapje gemaakt naar de sector Zorg & Welzijn, waar delen van (onderzoeks)kennis meer afgedwongen wordt en ondersteund wordt door een goede kennisinfrastructuur, zowel landelijk als in instellingen.

Een van de conclusies van de pilot luidt, dat er niet zozeer sprake is van een informatievraagstuk, maar veeleer van een kennisbenuttings-, professionaliserings- en cultuurvraagstuk. In de pilot is een aantal voorwaarden geïdentificeerd waaraan een portal/tool die ondersteunend kan zijn bij kennisuitwisseling tussen professionals moet voldoen. De voornaamste daarvan zijn toepassing van de tool in een netwerk van professionals die rond een verbindend thema behoefte hebben aan kennis en willen delen, en die kennis op maat krijgen in een cultuur die benutten van kennis bevordert. In een vervolgpilot wordt het werken met de tool in een aantal verschillende contexten geëvalueerd.

Wilt u meer informatie over deze pilot? Neem contact op met José van den Berg Jose.vandenBerg@ecbo.nl.

Contact over dit onderwerp

Drs. José van den Berg
Drs. José van den BergManaging onderzoeker
06-51207093