Karel Kans

Drs. Karel Kans
Drs. Karel Kans Senior onderzoeker
06-12234777

Karel Kans is sinds medio 2014 bij ecbo werkzaam als senior onderzoeker. Karel heeft ruime ervaring in onderwijsonderzoek, waaronder de aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt, leven lang leren en lerarenbeleid. Hij heeft onder meer verschillende evaluaties van lerarenbeleid uitgevoerd en een groot aantal onderwijs- en arbeidsmarktmonitors.. In zijn werk maakt Karel gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoekmethoden. Hij werkt in opdracht van binnenlandse en buitenlandse opdrachtgevers, zoals ministeries, sectororganisaties, onderwijsinstellingen, kenniscentra en andere (semi-)publieke en private organisaties.

Karel is thuis in een groot aantal sectoren van de arbeidsmarkt, in het bijzonder in de techniek, transport en logistiek en maritieme sectoren. Hiervoor deed hij zowel onderzoek naar de kwantitatieve aansluiting tussen vraag van de arbeidsmarkt en aanbod vanuit het onderwijs, als naar de inhoudelijke ontwikkeling van beroepen. Verder was hij betrokken bij evaluaties van onder meer de Wet beroepen in het onderwijs (Wet BIO) en de Educatieve Minor en voerde hij onderzoek uit naar het gebruik van peer review onder leraren in po, vo en mbo. Karel heeft tevens ervaring in het onderwijs als leraar maatschappijleer.

Expertisegebieden

  • Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt
  • Leven lang leren
  • Doelmatig opleidingsaanbod

  • Opleiden en professionaliseren van leraren

Publicaties

Benutten van informeel leren

Aanvullende analyses bij onderzoek Leven lang leren: perspectief vanuit het beroep

De commissie Sap (Commissie Vraagfinanciering mbo), constateert dat het potentieel van het informeel leren nog onvoldoende wordt benut. Uit analyses van ecbo blijkt dat de manier waarop wordt geleerd in verschillende beroepsgroepen sterk van elkaar verschilt. De wijze waarop de verschillende vormen van leren beter benut kunnen worden, kan tussen beroepsgroepen verschillen.

Werk hebben en werk houden in het mbo

Employability van onderwijsgevend personeel

Employability is het vermogen om werk te verkrijgen en/of te behouden. De employability van onderwijsgevenden in het mbo is iets lager dan gemiddeld in Nederland. Een hogere employability heeft een positief effect op de loopbaan. En employability wordt vooral bepaald door persoonsgebonden en in tweede instantie organisatiegebonden factoren, en minder door functiegebonden factoren.

Bredere opleidingen voor een smallere doelgroep?

Ontwikkelingen in de samenstelling van instroom en breder opleiden op mbo niveau 2

In dit onderzoek staan twee ontwikkelingen in opleidingen op niveau 2 centraal: veranderingen in de samenstelling van de instroom en verbreding van opleidingen. Binnen het mbo-veld zijn er geluiden dat de samenstelling van de groep instromers op niveau 2 verandert. In opleidingen op niveau 2 zouden zich de overwegend meer kansarme jongeren concentreren, kansrijkere jongeren zouden vaker voor opleidingen op een hoger niveau kiezen. Daarnaast zouden er relatief steeds meer studenten een zogenaamde brede opleiding doen.

Leven lang leren: perspectief vanuit beroep

Leren voor een sterkere arbeidsmarktpositie

In het stimuleren van leven lang leren moet er meer aandacht zijn voor de opbrengsten van het informeel leren. Het stimuleren van het informeel leren kan door leerrijke werkomgevingen te creëren voor werkenden en door tegelijkertijd te werken aan mogelijkheden voor erkenning van wat er op de werkvloer geleerd wordt.

Voorstel bekwaamheidseisen onderwijsondersteunend personeel in het mbo

Waar moeten zij minimaal aan voldoen?

Minister Bussemaker van OCW ontving vrijdag 10 juni 2016 van de beroepsvereniging van opleiders in het mbo (BVMBO) een voorstel voor bekwaamheidseisen voor onderwijsondersteunend personeel in het mbo.

Sterk punt. De werking van Servicepunten Techniek.

Een advies over te nemen vervolgstappen

Ecbo onderzocht samen CINOP Advies de werking van Servicepunten Techniek. Ondernemers in de technische branche kunnen binnen het Servicepunt Techniek (SPT) terecht voor informatie en advies op het gebied van personeel. Het servicepunt wil werkzoekenden of met ontslag bedreigde technici direct bemiddelen naar (ander) werk.

Geletterdheid naar sectoren

Een beeld van de verdeling van laaggeletterdheid over arbeidsmarktsectoren

De mate van geletterdheid verschilt aanzienlijk per branche. In de sector schoonmaak is het percentage medewerkers met een lage taalvaardigheid het hoogst, in de sector informatie het laagst.

Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling: van pepernoten naar spekkoek

Vierde monitor O&O-fondsen

In tijden van economische crisis wordt het belang van een leven lang leren nog meer dan voorheen onderkend. Juist dan is om- en bijscholing voor een verdere upgrading van de beroepsbevolking essentieel. Welke rol de O&O-fondsen hierin kunnen spelen onderzocht ecbo in de vierde Monitor O&O-fondsen.

Nieuws

Pilot bol-opleiding in de praktijk

Door Albeda College en zorginstelling Laurens

Albeda College en zorginstelling Laurens in Rotterdam starten gezamenlijk een pilot voor een Innovatie Praktijkroute voor niveau 4 studenten verpleegkunde. De bol-opleiding wordt volledig binnen de zorginstelling vormgegeven.

Een reactie op het advies van de Onderwijsraad

Validering van informeel leren. Een olifant in de kamer?

De Onderwijsraad heeft een advies uitgebracht over de vraag hoe de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt beter kan. In dit interview reageert Karel Kans, onderzoeker bij ecbo, op het advies.