Instroom-doorstroom-uitstroom

Home / Instroom-doorstroom-uitstroom

Instroom-doorstroom-uitstroom

Studenten kunnen op verschillende momenten wisselen van schooltype, opleidingsrichting of leerweg. Via het vmbo, mbo en/of hbo stromen leerlingen door het beroepsonderwijs en behalen ze het voor hen gepaste onderwijsniveau. Deze overstapmogelijkheden leiden tot een grote diversiteit aan mogelijke onderwijsloopbanen in en na het mbo. Ecbo analyseert instroom, doorstroom en uitstroom van studenten in het beroepsonderwijs.

Leerlingstromen

Naast de reguliere leerroutes zijn er in het Nederlandse onderwijsstelsel veel overstapmogelijkheden. Op verschillende momenten kan gewisseld worden van schooltype, opleidingsrichting of leerweg. Via het vmbo, mbo en hbo kunnen leerlingen door het beroepsonderwijs stromen en het voor hen gepaste onderwijsniveau behalen. Deze mogelijkheden leiden tot een grote diversiteit aan mogelijke onderwijsloopbanen in en na het mbo. Ecbo analyseert deze stromen in het onderwijs, waarbij we kijken naar de gehele beroepskolom maar wel altijd de studenten centraal staan. Welke routes kiezen leerlingen en welke routes zijn het meest succesvol? Met het onderzoek dat we doen verkrijgen we meer inzicht in de onderwijsloopbanen, leerlingstromen en de ontwikkelingen daar binnen. Daarnaast onderzoeken we ook het effect van beleid op deze stromen door het uitvoeren van evaluaties.

Kwantitatieve data

Binnen ecbo hebben we ruime ervaring met het monitoren en evalueren van onderwijsbeleid en zijn we bovendien volledig thuis in het analyseren van studentgegevens. Voor onderzoek naar dit thema hebben we toegang tot een grote hoeveelheid kwantitatieve data. We analyseren registratiedata, waarbij we gebruik maken van data bestanden van DUO over studenten gegevens. Het onderzoek beslaat de hele keten, van vmbo bb tot hbo. We monitoren de leerling-stromen in de beroepskolom en evalueren het effect van beleid daarop. We bestuderen niet alleen kwantitatieve data maar weten ze ook in de context te plaatsen en te duiden. Zo zijn we betrokken bij vernieuwingen, zoals doorlopende leerlijnen (vakmanschap- en technologieroute) en de Associate Degree maar ook bij politiek actuele zaken, zoals doorstroom mbo-hbo en gelijke kansen binnen het onderwijs.

Team

Dr. José Mulder
Dr. José MulderOnderzoeker
06-13562786
Drs. Joris Brekelmans
Drs. Joris BrekelmansOnderzoeker
06-23581017
Rob Schipperheyn, MSc.
Rob Schipperheyn, MSc.Onderzoeker
06-10015879
Joris Cuppen Msc
Joris Cuppen MscOnderzoeker
06-13218997
Drs. Anneke Westerhuis
Drs. Anneke WesterhuisManaging onderzoeker
06-54647140

Gerelateerd nieuws

504, 2016

Jaarverslag ecbo 2015

5 april 2016|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Jaarverslag ecbo 2015

Overzicht van activiteiten in 2015 Het jaarverslag van ecbo over 2015 is verschenen. In deze flits! jaarverslag 2015 staat in vogelvlucht een overzicht van de activiteiten van ecbo in 2015.   http://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2016/12/jaarverslag-2014-458x309.jpg [...]

Gerelateerde bijeenkomsten

Conferentie aansluiting mbo-hbo

1 juni @ 13:30 - 17:00

Gerelateerde publicaties

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Bredere opleidingen voor een smallere doelgroep?

Ontwikkelingen in de samenstelling van instroom en breder opleiden op mbo niveau 2

In dit onderzoek staan twee ontwikkelingen in opleidingen op niveau 2 centraal: veranderingen in de samenstelling van de instroom en verbreding van opleidingen. Binnen het mbo-veld zijn er geluiden dat de samenstelling van de groep instromers op niveau 2 verandert. In opleidingen op niveau 2 zouden zich de overwegend meer kansarme jongeren concentreren, kansrijkere jongeren zouden vaker voor opleidingen op een hoger niveau kiezen. Daarnaast zouden er relatief steeds meer studenten een zogenaamde brede opleiding doen.

Daling deelname aan basisberoepsgerichte leerweg vmbo

Passend in een internationale trend?

Jaarlijks stappen rond de 90.000 leerlingen direct over van het vmbo naar het mbo. De leerweg die zij in het vmbo volgen bepaalt in hoge mate op welk niveau ze in het mbo instromen. De afgelopen jaren zien we een daling van de instroom aan de basisberoepsgerichte leerweg, wat tevens leidt tot een daling in de instroom op niveau 2 van het mbo.

Mbo-studenten die uitvallen op het hbo: wie zijn ze en waar vallen zij uit?

Analyse van studentenstromen over periode 2005

Er wordt veel gediscussieerd over het hoe en waarom van de hoge uitvalpercentages onder mbo-studenten op het hbo. Hoewel men het er over eens is dat de uitval van mbo’ers op het hbo (te) hoog is, is er nog veel onbekend over wie nu precies de mbo 4-studenten zijn die het hbo instromen, wie van hen uitvallen en bij welke hogescholen en studies dat gebeurt.

Doorstroom mbo-hbo verbeteren: hoe doen scholen dat?

Een inventarisatie bij veertien mbo- en hbo-instellingen.

Er doen veertien mbo- en hbo-instellingen mee aan het NRO Onderzoek “Verbeterde aansluiting mbo-hbo. Wat werkt?”. Binnen deze scholen is een inventarisatie gemaakt van alle trajecten die lopen om de doorstroom mbo-hbo te verbeteren.

Vocational education and training in the Netherlands

Short description

In deze korte beschrijving beoogt Cedefop, het Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, bij te dragen tot een beter begrip van het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in Nederland. Het biedt inzicht in de belangrijkste kenmerken en het benadrukt de recente ontwikkelingen in het beleid.

Verbeteren van doorstroom in de beroepskolom

Lessen uit de regeling Innovatiearrangement

De overgangen in de beroepskolom verlopen niet altijd zo soepel als gehoopt. Met name studenten die doorstromen van mbo naar hbo en studenten die doorstromen van vmbo naar mbo niveau 1 hebben een hoog uitvalspercentage in het eerste leerjaar. In opdracht van Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) heeft ecbo onderzoek gedaan naar de doorstoom binnen de innovatiearrangementen.

Studiesucces in de G4 opnieuw beoordeeld

Replicatieonderzoek naar het effect van populatieverschillen op de studieresultaten in roc’s

De replicatie betreft de vergelijking van het studiesucces in de roc’s binnen de G4 met het succes in de roc’s buiten de G4 en het zoeken naar een verklaring voor de achterblijvende resultaten in de roc’s binnen de G4 in termen van populatieverschillen.

Stapelen op het startkwalificatieniveau

Doorleren bovenop startkwalificatieniveau in beeld

Ecbo doet onder andere onderzoek naar leerloopbanen in en rond het middelbaar beroepsonderwijs. Deze onderzoeken brengen in beeld welke routes de deelnemers bewandelen. Voortijdig schoolverlaten krijgt daarbij veel aandacht, maar nu is ook het ‘stapelen’ in beeld gebracht.

Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo

Ontwikkelingen in leerlingenstromen door het Nederlandse onderwijsstelsel

Voor scholen is groei van het aantal leerlingen en studenten niet langer vanzelfsprekend. Dat komt niet alleen doordat het aantal jongeren geleidelijk afneemt, maar ook door verschuivingen in de voorkeuren voor onderwijsroutes en door overheidsmaatregelen.

Opleiden op de laagste niveaus

De ontwikkelingen in Nederland en enkele EU-landen

In Nederland daalt de deelname aan opleidingen op het laagste onderwijsniveau. Een belangrijke reden is dat leerlingen bij voorkeur het hoogste opleidingsniveau kiezen dat binnen hun bereik ligt. Ecbo verkende welke gevolgen dit heeft voor de lagere niveaus en of dit vraagstuk ook in andere landen speelt.

Op weg naar succes. Kwantitatieve rapportage VM2-experimenten schooljaar 2011-2012

Jaarrapportage VM2-monitor 2011/2012

Eén locatie, één docententeam, één pedagogisch-didactische aanpak. Dat is de kern van het VM2-experiment, waarin vbmo- en mbo-instellingen samenwerken aan een doorlopende leerlijn vmbo-mbo. In opdracht van ecbo monitort Actis de voortgang van het experiment.

Later is niet te laat. Inspiratie voor curatief vsv-beleid

Bouwstenen voor succesvol vsv-beleid

Nederland heeft grote stappen gezet in het terugdringen van voortijdige schooluitval. Maar soms is schooluitval niet te voorkomen. Dan gaan jongeren van school zonder diploma dat ze een goede kans op de arbeidsmarkt geeft. Een deel van deze jongeren is later wel in staat om een startkwalificatie te halen, als ze terugkeren naar het onderwijs.

De middenweg tussen blijven en uitvallen: switchen

Verkenning van de effecten van switchen tussen de domeinen in het mbo (bol niveau 4)

In de publicatie De middenweg tussen blijven en uitvallen: switchen verkennen de onderzoekers de effecten van switchen van mbo-domein. Ze concluderen dat switchen negatieve effecten kan hebben, maar bij een positieve en onderbouwde keuze door de deelnemer én goede opvang in de nieuwe opleiding juist ook heel succesvol kan zijn.

Verschillende wegen, gelijke bestemming

De arbeidsmarktpositie van hbo'ers met mbo of havo als voortraject

Het mbo is een belangrijke aanvoerroute voor het hbo: in 2011 waren drie op de tien instromers afkomstig uit het mbo. Speelt de vooropleiding van hbo-afgestudeerden een rol in hun vroege carrièreverloop (1,5 en 5 jaar na het afstuderen)?

Een schepje erbovenop: via mbo 2 naar mbo 3

Factsheet geeft een eerste antwoord op vragen over doorstroming

Voor het merendeel van de deelnemers op niveau 2 van het mbo is het diploma geen eindstation: ze besluiten om door te leren op niveau 3 of 4. Jaarlijks doen bijna 16.000 deelnemers een schepje bovenop hun startkwalificatie. Maar welke factoren beïnvloeden het doorstroom­gedrag van deelnemers? Welk deel van de doorstromers haalt daadwerkelijk het diploma op niveau 3? En hoe gaan onderwijs­instellingen eigenlijk met de interne doorstroom om?

Opleidingsniveau en beroepsrichting in de doorstroom van vmbo naar mbo

Voor de niveauafstemming is de doorstroomregeling in het leven geroepen.

Bij de doorstroom van vmbo naar mbo moeten beslissingen worden genomen over het opleidingsniveau en de beroepsrichting in het vervolgtraject. Voor de niveauafstemming is de doorstroomregeling in het leven geroepen. Die blijkt, met name in de bbl, vaak niet te worden toegepast, waardoor vmbo’ers op een lager niveau moeten beginnen dan de regeling voorschrijft. Op korte termijn blijkt dat geen nadelige invloed te hebben op de schoolloopbaan van deze vmbo’ers. Hoe lagere plaatsingen op langere termijn uitpakken weten we echter nog niet.

Van vmbo naar havo: tweestrijd over tweesprong?

Onderzoek naar de overgang van vmbo naar havo.

Na jaren van terugloop stijgt de laatste jaren de toestroom van vmbo’ers (gl/tl) naar het havo. Thans ligt die op ruim 20%. Reeds enige jaren doet ecbo onderzoek naar de overgang van vmbo naar havo. De route vmbo naar havo 4 biedt leerlingen die eerdere keuzes willen bijstellen of laatbloeiers daartoe een mogelijkheid.

De route van havo naar mbo: uitweg of omweg?

De doorstroom van havo naar mbo in kaart gebracht.

In een in 2008 verschenen verkenning naar de doorstroom in het Nederlandse onderwijs wordt opgemerkt dat jaarlijks een redelijk grote groep havisten naar het mbo gaat, maar dat we nog weinig weten van deze doorstromers. In dit onderzoek wordt de doorstroom van het havo naar het mbo in kaart gebracht.

De vavo-deelnemers in beeld

De kansen die het vavo zijn deelnemers biedt, maar ook de knelpunten.

In de programmalijn Beroepsonderwijs als keten doen de onderzoekers van ecbo onderzoek naar leerloopbanen van deelnemers. De rode draad in deze programmalijn is onderzoek naar de veranderingen in de routes die deelnemers in het onderwijsstelsel volgen. De programma­lijn brengt in beeld welke routes worden bewandeld en de mate waarin onderwijs­voorzieningen zich zien als losse schakel in een keten of als maatvoorziening in zeer individuele en persoons­afhankelijke opleidings­routes. In alle onderzoeken wordt gebruik gemaakt van BRON-gegevens van DUO (voorheen CFI) en interviews met en enquêtes onder directeuren, docenten/teamleiders en deelnemers.

Een tipje van de sluier

Studie participatie Turkse en Marokkaanse vrouwen in Amsterdamse gezondheidszorg

Met het oog op de verwachte personeelstekorten in de gezondheidzorg is het van groot belang de instroom van vrouwen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond in de sector te stimuleren. Hiervoor is gerichte en gecoördineerde investering in het beroepsonderwijs en van zorgwerkgevers noodzakelijk.

Stel uw vraag