Docent in het beroepsonderwijs

Home / Docent in het beroepsonderwijs

Docent in het beroepsonderwijs

In het beroepsonderwijs is opleiden tot vakmanschap een complexe taak: docenten, instructeurs en praktijkopleiders werken met elkaar samen binnen onderwijsteams en met het bedrijfsleven. De docent is een cruciale factor in het tot stand brengen en optimaliseren van de leerprocessen op school en op de werkplek.

De docent centraal

Docenten hebben de belangrijke taak om hoogwaardige leerprocessen vorm te geven en te begeleiden. Ecbo doet onderzoek waarbij de docent centraal staat. We besteden aandacht aan verschillende rollen die docenten kunnen hebben en brengen de expertisegebieden van docenten in kaart, doen onderzoek naar de achtergrond en opleiding van docenten en instructeurs, bijvoorbeeld in het voorstel bekwaamheidseisen, Onderwijsondersteuners in het mbo en Het PDG-traject herzien. Daarnaast onderzoeken wij de drijfveren van docenten om werk te maken van hun professionele ontwikkeling: allemaal onderzoeken die nauw samenhangen met de docentpraktijk.

De docent als teamspeler

Een bijzonder kenmerk van het mbo is een sterke gerichtheid op het werken in teams. Teams zijn zeker geen nieuw verschijnsel in het mbo; toch weten ze meer dan ooit alle ogen op zich gericht. In het opleidingsteam moet het gebeuren, zo is de heersende gedachte: teams vormen de sleutel tot het (verder) verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Het team heeft niet alleen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderwijs, maar ook voor de organisatie en de verbetering van dat onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs en het borgen ervan hoort daarom ook tot het takenpakket van het team. Onderzoek naar dit thema richt zich op vragen als hoe je als team optimaal samen kunt werken aan het realiseren van goede onderwijskwaliteit, zie de onderzoeken naar samenwerkende teams: Een teamportret, De ontwikkeling van de teamportretmethodiek en Een verkenning naar de professionele leercultuur in mbo-teams.

Ook houden teams zich bezig met de werkverdeling binnen het team en de rol- en taakverdeling. Binnen dit thema richt het onderzoek zich onder andere op het in kaart brengen van overwegingen bij en totstandkoming van de rolverdeling in teams. Daarnaast heeft het team een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de professionele ontwikkeling van het team. Daarom richten we ons binnen dit thema op teams als leer-werkgemeenschappen en hoe effectieve werkrelaties in een team ontstaan. Verder werken de teams aan het ontwikkelen en implementeren van vernieuwingen zodat ze zich als innovatief teams beter kunnen aanpassen aan de telkens veranderende omgeving. In onderzoek naar dit thema maken we gebruik van instrumenten waarmee teams inzicht krijgen in de werking van innovaties zodat zij tussentijds kunnen bijsturen en achteraf inzicht hebben in werkzame principes. Ecbo heeft in de vorm van Kennisateliers mbo een praktijkgerichte onderzoeksmethode ontwikkeld om onderwijsprofessionals binnen teamkaders te ondersteunen bij het ontwikkelen van handzame kennis over wat werkt bij de aanpak van complexe onderwijsvraagstukken. Lees ook het artikel De kick van het kunnen, praktijk en onderzoek samen aan de slag.

De docent als onderzoeker

Het doen van praktijkgericht onderzoek of het benutten van inzichten uit onderzoek kan docenten –naast praktische wijsheid- helpen met het verbeteren van hun onderwijs. Door zich te professionaliseren op onderzoek in brede zin, zijn docenten in staat hun eigen praktijk kritisch te beschouwen, vragen te stellen bij bestaande aanpakken en verbeteringen door te voeren en evalueren.  In het mbo zijn er diverse ontwikkelingen te zien op dit terrein van docent als onderzoeker. Zoals docenten die een master volgen en daardoor enthousiast worden over wat onderzoek voor hun onderwijspraktijk kan betekenen, docenten die een promotietraject willen gaan doen, de opkomst van practoraten in het mbo en de Mbo Onderzoeksdag, die docenten een platform biedt om hun ervaringen in het doen van praktijkgericht onderzoek te delen.

Team

Dr. Patricia Brouwer
Dr. Patricia BrouwerSenior onderzoeker
06-12235587
Drs. José Hermanussen
Drs. José HermanussenSenior onderzoeker
06-10970839
Dr. Andrea Klaeijsen
Dr. Andrea KlaeijsenOnderzoeker
06-13221935
Rozemarijn van Toly MSc
Rozemarijn van Toly MScOnderzoeker
06-10970967
Prof. dr. Rob Martens
Prof. dr. Rob MartensWetenschappelijk directeur
06-11013210
Drs. Karel Kans
Drs. Karel Kans Senior onderzoeker
06-12234777

Gerelateerd nieuws

2911, 2017

Promoveren in onderwijskundig onderzoek – iets voor mij?

29 november 2017|Categorieën: Docent in het beroepsonderwijs|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Promoveren in onderwijskundig onderzoek – iets voor mij?

Uiterste aanmelddatum 2e ronde pre-promotietraject verschoven naar 20 december 2017

Het ministerie van OCW stimuleert promotieonderzoek door docenten. Hiermee wordt een onderzoekscultuur in scholen bevorderd en tegelijkertijd wordt er zo gewerkt aan een kwaliteitsverbetering van het onderwijs. In het mbo bevindt deze onderzoekscultuur zich nog in een beginstadium. Daarom is de weg naar een promotie voor de docent vaak geen gebaand pad. Mbo-docenten zitten vaak nog met een hoop vragen. Daarom ontwikkelden de bvmbo, ecbo, de HU en de OU in samenwerking het pre-promotietraject. Speciaal voor mbo-docenten met promotieambities. Wegens een succesvolle eerste ronde wordt nu een tweede ronde van het pre-promotietraject aangeboden.

511, 2017

Leergang Teacher in the Lead – doe mee!

5 november 2017|Categorieën: Docent in het beroepsonderwijs, Kennisverspreiding|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Leergang Teacher in the Lead – doe mee!

Aankondiging Leergang Teacher in the lead

Aan overlegtafels is professionaliteit van de opleider in het mbo al een veel besproken onderwerp. Hoe zorgen we ervoor dat het dat ook wordt binnen de beroepsgroep zelf? Zogeheten ambassadeurs BVMBO en ‘teachers in the lead’ spelen hierin een belangrijke rol. Deze koplopers onder de opleiders in het middelbaar beroepsonderwijs dragen bij aan een sterke beroepsgroep. Zij zijn trots op hun vak en dragen dit ook uit. Zij nemen het voortouw als het gaat om de professionele ontwikkeling van het beroep, en gaan hierover de dialoog aan: met elkaar, met collega-opleiders en met het bestuur van hun mbo-instellingen. Ze zijn – samen met de BVMBO – steeds vaker gesprekspartners aan overlegtafels op landelijk niveau: onder andere bij het ministerie of bij brancheorganisaties. Het is belangrijk dat ambassadeurs BVMBO en teachers in the lead goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de (beleids)context van het beroepsonderwijs. Een context die steeds verandert.

2007, 2017

Medezeggenschap: kan het beter?

20 juli 2017|Categorieën: Docent in het beroepsonderwijs, Mbo-organisatie|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Medezeggenschap: kan het beter?

Kwalitatief diepteonderzoek van Kenniscentrum Publieke Zaak

Hoewel de formele medezeggenschap voldoende is ingevuld, kan de dialoog met personeel, ouders en leerlingen beter. Dit is de conclusie van de monitoringscommissie Goed bestuur van de VO-raad op basis van een onderzoek dat zij het afgelopen jaar liet uitvoeren.

Gerelateerde bijeenkomsten

Gerelateerde projecten en publicaties

Werk hebben en werk houden in het mbo

Employability van onderwijsgevend personeel

Employability is het vermogen om werk te verkrijgen en/of te behouden. De employability van onderwijsgevenden in het mbo is iets lager dan gemiddeld in Nederland. Een hogere employability heeft een positief effect op de loopbaan. En employability wordt vooral bepaald door persoonsgebonden en in tweede instantie organisatiegebonden factoren, en minder door functiegebonden factoren.

Het PDG-traject herzien

Een analyse van de uitwerking van de beleidsmaatregel 'pedagogisch-didactisch getuigschrift'

Veel onderwijsgevenden in het mbo komen uit de beroepspraktijk. Hun praktijkkennis en –vaardigheden zijn belangrijk voor het verzorgen van goed beroepsonderwijs. De kwaliteit van deze zij-instromers staat hoog op de beleidsagenda van OCW.

Onderwijsondersteuners in het mbo

afbakening, lokalisering en toerusting

Ecbo heeft in opdracht van de MBO Raad onderzoek gedaan naar functionarissen in het mbo die onderwijsondersteunende werkzaamheden verrichten die direct zijn gerelateerd aan onderwijsleerproces. Dit leverde een actueel beeld van de werkzaamheden en functies die deze functionarissen bekleden.

Overwegingen bij de rolverdeling in teams in het mbo

Kijkkader en instrument

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dragen onderwijsteams samen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderwijs en bijbehorende regeltaken. In deze publicatie beschouwen de onderzoekers welke overwegingen een rol spelen bij de rolverdeling in teams.

Medewerkerstevredenheid in het mbo

Literatuurscan

De werktevredenheid van leraren in het mbo is al langere tijd een punt van zorg. In vergelijking met leraren uit andere sectoren, zijn mbo-leraren ontevredener over de organisatie waar zij werken. In opdracht van ecbo voerde de leerstoelgroep Educatie- en Competentiestudies van de Wageningen Universiteit een literatuurscan uit.

Docenten Omgangskunde en Pedagogiek in het mbo: aanbod, vraag en inzet

Arbeidsmarkt van onderwijspersoneel

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) boden de Tweede Kamer onlangs een aantal rapporten en notities aan onder de gemeenschappelijke noemer ‘Arbeidsmarkt van onderwijspersoneel’. Een van de onderliggende rapporten is een bijdrage van ecbo: Docenten Omgangskunde en Pedagogiek in het mbo: aanbod, vraag en inzet.

Samenwerkende teams in het mbo: een teamportret

Samenwerking in teams overzichtelijk in kaart

Samenwerking is een belangrijk thema in het hedendaagse beroepsonderwijs. En nergens lijkt dat belangrijker – en meer vanzelfsprekend – dan in de organisatorische eenheid van het beroepsonderwijs bij uitstek: het opleidingsteam. In Samenwerkende teams in het mbo: een teamportret brengt ecbo de samenwerking in mbo-teams overzichtelijk in kaart.

In gesprek over teamdoelen en professionele identiteit

Gespreksmethodiek voor de professionele ontwikkeling van docenten

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van docenten. De publicatie In gesprek over teamdoelen en professionele identiteit verkent de mogelijkheden van de professionele dialoog: een gespreksmethodiek voor de professionele ontwikkeling van docenten.

Bumpy moments in de dagelijkse onderwijspraktijk

Een verkenning in het speciaal, primair, voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs

In opdracht van de Onderwijsraad maakte ecbo een studie van dilemma’s die docenten in hun dagelijkse onderwijspraktijk ervaren. Deze studie maakt deel uit van een verkennend adviestraject van de Onderwijsraad naar persoonlijke professionaliteit van docenten.

Pedagogisch-didactisch handelen

Hoe geven docenten in het complexe mbo-werkveld vorm aan hun opleidingstaken?

Het middelbaar beroepsonderwijs is een boeiende en levendige sector, maar ook een uiterst ingewikkelde. Hoe geven docenten in dit complexe werkveld vorm aan hun opleidingstaken? Ecbo onderzocht wat uit de literatuur bekend is over hun pedagogisch-didactisch handelen.

Medezeggenschap en participatie van docenten

Nulmeting naar de invloed van docenten in de bve-sector.

In het voorjaar van 2010 wordt in de bve-sector de Wet op de ondernemingsraden (WOR) van toepassing. Medezeggenschap wordt daarmee genormaliseerd, de juridische kaders sluiten aan bij meeste andere publieke en private sectoren. De zeggenschap van docenten over één (belangrijk) aspect – namelijk de inhoud en organisatie van het onderwijs – wordt op een andere manier gewaarborgd. Dit gebeurt via een professioneel statuut, een afspraak tussen werkgevers en werknemers. Via het professioneel statuut wordt tevens invulling gegeven aan het Convenant Actieplan Leerkracht. Een ander gevolg van de wetswijziging is dat medezeggenschap van docenten en deelnemers uit elkaar wordt gehaald.

Stel uw vraag