Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Onderzoeksvoorstel binnen thema dynamische arbeidsmarkt is gehonoreerd

In dit onderzoek wordt de ontwikkeling van een responsief protocol opgepakt door een consortium van Gelderse mbo-instellingen. De aansluiting tussen mbo-opleidingen en werkveld staat onder druk door snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Docenten(-teams) moeten responsief zijn ten opzichte van die ontwikkelingen: actueel beroepsonderwijs vraagt samenwerking met het werkveld om de opleidingen adaptief in te richten. We definiëren responsiviteit als het vermogen van docenten(-teams) om kennis over nieuwe ontwikkelingen te vertalen naar curriculuminhoud en -inrichting.

Ecbo en partners voeren driejarig NRO-onderzoek uit over 21ste-eeuwse vaardigheden in het mbo

Van onderwijsprofessionals wordt verwacht dat ze samenwerken met hun werkveldpartners. Het is de vraag of hiervoor een professionele standaard kan worden ontwikkeld. Professionele standaarden zijn stabiliserende factoren die professionals ondersteunen bij keuzeprocessen in complexe situaties.
Interactieve curriculumontwikkeling vraagt een responsief protocol, een standaard van onderwerpen voor het gesprek tussen school en werkveld. Zo’n protocol ondersteunt docententeams bij het ontwikkelen van adaptieve curricula.

De ontwikkeling van een responsief protocol wordt opgepakt door een consortium van Gelderse mbo-instellingen. Tien opleidingsteams participeren in een iPLG (interorganisatorische professionele leergemeenschap) gericht op de ontwikkeling van zo’n protocol. Er vinden ontwerpgesprekken plaats in de iPLG en in de afzonderlijke teams (samen met hun werkveld). Innovatieve elementen van het protocol worden door teams in hun lokale context uitgeprobeerd. Een groep volgscholen treedt op als kritische gebruikersgroep. Flankerend onderzoek richt zich op de bruikbaarheid van de ontwikkelde protocollen en op de kwaliteit van gehanteerde ontwerpargumenten. Het onderzoek resulteert in een handreiking “responsief protocol” en een onderliggende onderzoeksrapportage.

Looptijd: 1 september 2017 tot 31 augustus 2020.

Consortium: Loek Nieuwenhuis & Aimée Hoeve (HAN, Kenniscentrum Kwaliteit van Leren), Hester Smulders & José Hermanussen (ecbo), Femke Nijland, (OU. Welteninstituut), Graafschap College, Helicon Opleidingen, ROC Rijn IJssel, ROC A12, ROC Nijmegen, HAN instituut voor leraar en school.

Contact over dit onderwerp

Ir. Hester Smulders
Ir. Hester SmuldersSenior onderzoeker
06-53749282
Drs. José Hermanussen
Drs. José HermanussenSenior onderzoeker
06-10970839

Gerelateerde publicaties

Stagematching in het mbo

Verschillende perspectieven

De beroepspraktijkvorming (bpv) is een cruciaal, wettelijk onderdeel van de beroepsopleidingen in het mbo. De student verwerft tijdens de bpv competenties in een echte werkomgeving en bekwaamt zich in het beroep van de (beginnend) beroepsbeoefenaar, zodat de student goed is voorbereid op de arbeidsmarkt. Belangrijke voorwaarde is dat de bpv-plaats en de leerbehoeften en –mogelijkheden van de student op elkaar aansluiten.

Opleiden voor vakmanschap in Nederland, Duitsland en Frankrijk

In Nederland is de inrichting van het beroepsonderwijs onderwerp van discussie nu banen met routinematige taken, waar de nadruk ligt op feitelijke en procedurele kennis, plaats maken voor banen die meer anticipatie, creativiteit en sociale interactie vragen en nadruk ligt op conceptuele kennis. Vraagt dit heroverweging van de beroepsgerichtheid van opleidingen? En hoe te reageren op de vraag naar opgeleiden met een hoger kwalificatieniveau? Hoe blijft beroepsonderwijs aan jongeren een aantrekkelijk toekomstperspectief bieden?

Benutten van informeel leren

Aanvullende analyses bij onderzoek Leven lang leren: perspectief vanuit het beroep

De commissie Sap (Commissie Vraagfinanciering mbo), constateert dat het potentieel van het informeel leren nog onvoldoende wordt benut. Uit analyses van ecbo blijkt dat de manier waarop wordt geleerd in verschillende beroepsgroepen sterk van elkaar verschilt. De wijze waarop de verschillende vormen van leren beter benut kunnen worden, kan tussen beroepsgroepen verschillen.

Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone